جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار

نوشته شده توسط instute. در دسته دسته‌بندی نشده

برجسب شده در: , , ,

انتشار یافته در فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ با بدون دیدگاه

جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 84


1- جرم "استفاده از اطلاعات نهانی به هر نحو به ضرر دیگری یا به نفع خود قبل از انتشار عمومی"
استناد قانونی: بند 1 مادۀ46 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ46ق.ب.ا.ب.(محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
2- جرم "فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات نهانی در غیر موارد مقرر"
استناد قانونی: بند 1 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ46 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
3- جرم "افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسۀ حسابرسی سازمان"
استناد قانونی: مادۀ 18 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ46 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
4- جرم "معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی"
استناد قانونی: بند 2 مادۀ 46 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 46 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
5- جرم "دستکاری قیمت بازار"
استناد قانونی: بند 3 مادۀ 46 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: مادۀ 46 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
* برخی مصادیق:
الف) "ایجاد ظاهری گمراه کننده" از روند معاملات اوراق بهادار
ب) "ایجاد قیمت کاذب" در بازار
ج)" اغوای اشخاص" به انجام معاملات
6- جرم " انتشار آگهی یا اعلامیۀ پذیره‌نویسی برای عرضۀ عمومی جهت ثبت شرکت یا افزایش سرمایه بدون اخذ مجور از سازمان بورس و اوراق بهادار"
استناد قانونی: مواد20، 22، 25، و بند 4 مادۀ 46 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 46 ق.ب.ا.ب (محکومیت به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
7- جرم "ارائه یا استفاده از سند مجعول در تهیۀ گزارش‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار"
استناد قانونی: مادۀ48 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: مادۀ535 قانون مجازات اسلامی (محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی علاوه بر جبران خسارت وارده )
8- جرم " افشاء اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری"
استناد قانونی: مادۀ 48 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: مادۀ 648 قانون مجازات اسلامی (محکومیت به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد تا شش میلیون ریال جزای نقدی)
9- جرم "فعالیت بدون مجوز از قبیل: کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازراگردانی و…"
استناد قانونی: بند 1مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدرمادۀ 49 ق.ب.ا.ب (محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
10- جرم "معرفی خود بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوانی که نیاز به اخذ مجور از سازمان بورس و اوراق بهادار دارد"
استناد قانونی: بند 1 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 49 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
11- جرم "خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان"
استناد قانونی: بند 2 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 49 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
* برخی مصادیق:
الف) عدم ارائۀ اطلاعات و مواد مندرج در مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار
ب) عدم ارائۀ گزارش معاملات اوراق بهادار توسط اشخاص دارندۀ اطلاعات نهانی توسط ناشران بر اساس دستورالعمل‌های گزارش‌دهی(تبصرۀ 2 مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار)،
ج) عدم ارائۀ گزارش اوراق بهاداری که ثبت از معاف نزد سازمان است(تبصرۀ مادۀ 27 قانون بازار اوراق بهادار)
10- جرم "تخلف در تهیۀ اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیۀ ثبت، اعلامیۀ پذیره‌نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان"
استناد قانونی: بند 3 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 49 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
* برخی مصادیق:
الف) تخلف در تهیۀ گزارش‌های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع مادۀ39 قانون بازار اوراق بهادار)
ب) تخلف در تهیۀ صورت‌های مالی و عدم

رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع مادۀ 42 قانون بازار اوراق بهادار)
ج) تخلف در تهیه و ارائۀ اطلاعات و عدم رعایت دستورالعمل اجرایی ابلاغی سازمان توسط ناشران (موضوع مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار)
10- جرم "تخلف در بررسی، اظهار نظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار"
استناد قانونی: بند 3 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ ق.ب.ا.ب 49(محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
11- جرم"سوء استفاده عالمانه و عامدانه از اطلاعات، اسناد و مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار به هر نحو"
استناد قانونی: بند 4 مادۀ 49 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: صدر مادۀ 49 ق.ب.ا.ب(محکومیت به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات)
15- جرم " استفاده خلاف قانون کارگزار، کارگزار/معامله‌گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگران"
استناد قانونی: مادۀ 50 ق.ب.ا.ب
ضمانت اجرا: مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی (محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال)

بدون دیدگاه

در حال حاظر دیدگاهی وجود ندارد جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار. شاید شما مایل به افزودن یکی از نظرات شخصی خودتان؟

دیدگاهتان را بنویسید