نوشته ها برجسب شده در “قوانین بازار”

  • مقررات بازار سرمایه

    مقررات بازار سرمایه

    مقررات بازار سرمایه ایران به شکل ذیل قابل دسته بندی است:  آیین نامه هیئت وزیران  مصوبات شوراهای عالی   مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار  مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی  مصوبات هیئت مدیره سازمان…